جمعه
05
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4905
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2172769
صفحه اصلی > بانک قوانین و مقررات > نیروهای مسلح > مقررات سپاه > قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌- مصوب 21/7/1370 >

فصل هشتم ـ حقوق بازنشستگی‌، وظیفه و مستمری ( ماده 171 تا 191 )

قوانین 


ماده 171 ـ حقوق بازنشستگی‌ ، حقوق وظیفه و حقوق مستمری عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان‌ ، جانبازان‌ ، معلولین و عایله تحت تکفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی سپاه به طور ماهانه‌پرداخت می‌گردد.
ماده 172 ـ به پرسنل باز نشسته ماهانه مبلغی معادل افزایش حقوق آنان در طول خدمت به اضافه حاصل ضرب سنوات ‌خدمت در یک سیام حقوق بدو خدمت آنان ، به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخت می‌گردد.
ماده 173 ـ دریافت حقوق بازنشستگی‌ ، یا وظیفه و سهمیه مستمری توأما ممنوع بوده و در این حالت فقط مبلغ بیشتر پرداخت ‌خواهد شد.
ماده 174 ـ فرزندانی که یکی از والدین آنها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری از حقوق وی را خواهند داشت‌ ، اگر چه ‌پدر یا مادر آنها که در حال حیات است به هر عنوان حقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دارد.
ماده 175 ـ میزان حقوق وظیفه جانبازان موضوع بندهای (ب‌) و (ج‌) ماده 121 این قانون و حقوق مستمری بگیران شهدا به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ در مورد کادر ثابت پیمانی و بسیجی ویژه‌ ، حقوقی معادل مجموع حقوق ماهانه یک درجه یا رتبه بالاتر و آخرین مزایای‌ مستمر و مزایای شغلی که دریافت می‌داشته‌اند.
ب ـ در مورد محصلین‌ ، حقوقی معادل حقوق ماهانه درجه یا رتبه‌ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آنان نایل می‌شوند با قدمتی معادل سابقه تحصیل به اضافه مزایای مستمر.
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه و بسیجی فعال و عادی حقوقی معادل حقوق ماهانه پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر که حداقل ‌آن معادل حقوق ماهانه پرسنل کادر با درجه رزم آور سومی می‌باشد.
تبصره ـ آن دسته از جانبازان موضوع بند (ب‌) و تبصره (2) ماده 121 این قانون که به خدمت ادامه داده و یا به خدمت اعاده‌ می‌گردند در محاسبه حقوق بازنشستگی از مزایای مستمر و مزایای شغلی استفاده می‌کنند.
ماده 167 ـ میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران موضوع ماده 133 این قانون که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن ‌معلول یا فوت می‌شوند به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی و بسیجی ویژه‌ ، حقوقی معادل آخرین حقوق ماهانه و مزایای مستمر و مزایای شغلی‌.
ب ـ در مورد محصلین (نه دهم‌) حقوق درجه یا رتبه‌ای که بعد از پایان دوره آموزش به آن نایل می‌شوند و با قدمتی معادل ‌سابقه تحصیل‌.
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه و بسیجی فعال و عادی حقوق ماهانه پرسنل همطراز کادر که حداقل آن معادل حقوق ماهانه پرسنل‌کادر با درجه رزم‌آور سومی می‌باشد.
تبصره ـ حقوق مستمری بگیران‌ ، معلولین موضوع این ماده در صورتی که بنا به تشخیص مرجع پیش‌بینی شده در ماده 134این قانون‌ ، فوت ناشی از معلولیت باشد ، معادل آخرین حقوق وظیفه و در صورتی که فوت ناشی از معلولیت نباشد معادل (نه‌دهم‌) آخرین حقوق وظیفه خواهد بود.
ماده 177 ـ میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران پرسنلی که برطبق تشخیص مرجع پیش‌بینی شده و در ماده 134 این‌قانون به طور عادی معلول یا فوت می‌شوند به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی و بسیجی ویژه‌ ، حقوقی معادل آخرین حقوق ماهانه دریافتی‌.
ب ـ در مورد محصلین (چهار پنجم‌) حقوق ماهانه درجه یا رتبه‌ای که بعد از پایان دوره آموزش به آن نایل می‌شوند با قدمتی‌معادل سابقه تحصیل‌.
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه بسیجی فعال (نه دهم‌) حقوق ماهانه همطراز کادر ثابت‌.
تبصره ـ حقوق مستمری بگیران معلولین موضوع این ماده معادل آخرین حقوق وظیفه آنان خواهد بود.
ماده 178 ـ پرسنل بازنشسته درصورتی که شهید شوند ، با مستمری بگیران آنان همانند مستمری بگیران پرسنل هم درجه یاهم رتبه آنان برابر مقررات ماده 175 این قانون رفتار خواهد شد و درصورت فوت چهار پنجم آخرین حقوق بازنشستگی ‌استحقاقی به عنوان حقوق مستمری به مستمری بگیران آنان پرداخت خواهد گردید.
مده 179 ـ پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره سپاه و بسیجیان فعال و عادی که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده‌اند ودرصورت شهادت‌ ، جانباز شدن‌ ، فوت و یا معلولیت حقوق مستمری و وظیفه آنان برابر مقررات این قانون برمبنای آخرین‌حقوق دریافتی از سازمان مربوطه و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه‌کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه بر مبنای حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز محاسبه شده و ما به التفاوت آن از اعتباراتی که بدین‌منظور همه ساله در بودجه سپاه منظور می‌شود پرداخت خواهند شد.
ماده 180 ـ هر گاه سابقه خدمت جانبازان و معلولینی که از حقوق وظیفه استفاده می‌نمایند کمتر از (20) سال باشد حقوقوظیفه مقرره را ازبودجه سپاه دریافت نموده و هر سال یکبار از مبلغی معادل افزایش پایه حقوقی مربوطه استفاده خواهندکرد و کسور بازنشستگی به صندوق مربوط واریز و پس از رسیدن به (20) سال خدمت‌ ، از مبلغی معادل آخرین حقوقدریافتی از صندوق بازنشستگی سپاه بر خوردار خواهند شد.
ماده 181 ـ درصورتی که حقوق مستمری‌بگیران بیش از حقوق بازنشستگی باشد ، تا میزان بازنشستگی برمبنای سنوات‌خدمت از صندوق بازنشستگی سپاه و مازاد آن از محل اعتباراتی که بدین منظور همه ساله در بودجه سپاه منظور می‌گردد ،پرداخت خواهد شد. دولت مکلف است کمبود بودجه صندوق بازنشستگی سپاه را از نظر جبران پرداخت حقوق وظیفه‌ شهدا جانبازان و مستمری‌بگیران که احکام خاص در مورد آنان پیش‌بینی شده است را جبران نماید.
ماده 182 ـ مستمری بگیران مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ همسر دایم جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و شوهر درصورتی که همسر وی مخارجش را تامین‌ می‌نموده است‌.
ب ـ اولاد ذکور غیرشاغل تا سن 20 سال تمام و درصورتی که مشغول تحصیل باشند تا پایان تحصیل حداکثر تا سن 25 سال‌تمام‌.
ج ـ اولاداناث جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند.
د ـ پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده‌اند.
هـ ـ برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
و ـ برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده تا سن 19 سال تمام و درصورت تحصیل تا سن 23 سال تمام مشروط به اینکه‌شاغل نباشد.
ز ـ خواهری که در کفالت متوفی باشد جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.
ح ـ نوه‌هایی که تحت کفالت متوفی بوده‌اند ، پسر تاسن 19 سال و درصورت تحصیل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.
تبصره 1 ـ هر یک ازمستمری بگیران چنانچه بیماری غیر قابل علاج یا نقص عضو مبتلا شوند به طوری که برابر تشخیص‌کمیسیون عالی پزشکی برای همیشه قادر به تامین معاش خود نباشند ، مستمری آنان مادام العمر پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ مستمری‌بگیران در طول خدمت دوره ضرورت نیز از حقوق مستمری برخوردار خواهند شد.
ماده 183 ـ حقوق مستمری بین مستمری‌بگیران به طور مساوی تقسیم خواهد شد و ملاک تشخیص و تعیین اشخاص که برابرماده 182 این قانون تحت الکفاله می‌باشند ، تعرفه خدمتی یا اظهارنامه سالیانه‌ای است که پرسنل در زمان اشتغال‌ ،بازنشستگی‌ ، جانبازی یا معلولیت تنظیم می‌کنند.
چگونگی رسیدگی به اعتراض کسانی که خود را محق به دریافت مستمری می‌دانند و در تعرفه‌های خدمتی پرسنل جز افراد تحت تکفل قید نشده‌اند.
الف ـ درصورتی که شهادت یا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هیات زیر حسب مورد در ستاد کل سپاه نیروها وسازمانهاتشکیل می‌گردد:
1 ـ معاون نیروی انسانی نیرو یا سازمان مربوطه یا نماینده وی به عنوان رییس‌.
2 ـ مدیریت قضایی نیرو یا سازمان مربوطه یا جانشین وی‌.
3 ـ رییس بازرسی نیرو یا سازمان مربوطه یا جانشین وی‌.
ب ـ درصورتی که شهادت یا فوت در زمان بازنشستگی‌ ، جانبازی یا معلولیت اتفاق افتاده باشد هیات رسیدگی در سازمان ‌بازنشستگی سپاه از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
1 ـ رییس سازمان بازنشستگی یا جانشین وی به عنوان رییس‌.
2 ـ معاون حقوقی وزارت یا جانشین وی‌.
3 ـ معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه یا نماینده وی‌.
ماده 184 ـ هر یک از مستمری ‌بگیران که از دریافت حقوق مستمری محروم گردد ، سهم وی به سهم سایر مستمری‌بگیران ‌افزوده خواهند شد.
ماده 185 ـ جانبازان و خانواده‌ های شهدا علاوه‌بر دریافت حقوق مستمری و وظیفه از نظر کلیه خدمات رفاهی و مزایای ‌دیگر مانند سایر جانبازان و شهدا در سطح کشور تحت پوشش بنیاد جانبازان و بنیاد شهید قرار می‌گیرند.
ماده 186 ـ به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل و بازنشسته‌ ، جانباز ، معلول یا وظیفه که شهید یا فوت شوند مبلغی معادل‌حاصل‌ضرب عدد (هزار) در ضریب ریالی جهت هزینه کفن و دفن پرداخت خواهد شد.
ماده 187 ـ به پرسنلی که خدمت آنان پایان می‌پذیرد و به مستمری‌بگیران پرسنلی که شهید یا فوت می‌شود به میزان مدتی که‌در طول خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نکرده باشد حداکثر معادل چهار ماه مرخصی استفاده نشده آنان براساس‌آخرین حقوق و مزایا از محل اعتباراتی که بدین‌منظور همه ساله در بودجه سپاه منظور می‌گردد پرداخت می‌شود.
تبصره ـ به کسانیکه بازخرید ، مستعفی و یا اخراج می‌گردند علاوه‌ بر کسور مذکور پس‌انداز و بازنشستگی که از حقوق آنان‌ کسر شده است از محل صندوق پس‌انداز و بازنشستگی نیز پرداخت خواهد شد.
ماده 188 ـ هر گاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت حقوق بازنشستگان‌ ، مستمری ‌بگیران و وظیفه‌ بگیران اضافه یا کسر خواهد شد و مبلغ اضافی از محل اعتباراتی که همه ساله بدین‌منظور در بودجه سپاه منظور می‌شود تامین می‌گردد.
ماده‌ـ درصورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تاییدکمیسیون عالی پزشکی سپاه در انجام کارهای روزانه محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند و در آسایشگاه جانبازان ‌نگهداری نشوند ، برحسب مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی‌ ، از حقوق نگهداری که حداقل آن (500) برابر ضریب ریالی ‌و حداکثر آن (1000) برابر ضریب ریالی می‌باشد استفاده می‌نمایند. تاریخ اجرا از 1/1/1377.
تبصره 1 ـ هزینه درمان جانبازان مبتلا به بیماریهای سرطان و تالاسمی مشمول قوانین نیروهای مسلح به میزان (1000) برابرضریب ریالی تعیین می‌شود.
تبصره 2 ـ سایر بیماریهای مشمول تبصره (1) ، همچنین اصلاحات بعدی ضرایب فوقالذکر به هیات وزیران واگذار می‌شود.
ماده 190 ـ پرداخت حقوق ماهیانه مستمری‌بگیران شهدا و مفقودین این قانون به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی وپرداخت حقوق ماهیانه جانبازان غیرشاغل به عهده بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی می‌باشد.
ماده 191 ـ افراد مشمول دریافت حقوق بازنشستگی‌ ، وظیفه مستمری بگیران در حالت‌های زیر از دریافت حقوقبازنشستگی وظیفه و مستمری محروم خواهند شد:
الف ـ ارتداد بنابه حکم محاکم قضایی‌.
ب ـ جاسوسی یا عضویت یا وابستگی به گروههای ملحد و محارب و معارض با اسلام به تشخیص سازمان حفاظت اطلاعات‌ سپاه‌.
ج ـ ترک تابعیت‌.
تبصره ـ مفاد این ماده شامل افرادی از نیروهای مسلح که مشمول دریافت حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری باشند نیزخواهد بود.

دسته بندی درختی بانک قوانین