شنبه
30
فروردین
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4860
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2163999
صفحه اصلی > بانک قوانین و مقررات > قوانین حقوقی > شهرداری > حمل و نقل و ترافیک >

آیین ‌نامه اجرایی قانون نحوه ‌رسیدگی‌به ‌تخلفات ‌و اخذ جرایم‌رانندگی‌- مصوب 9/5/1350 هیات وزیران

قوانین 

ماده 1 ـ در شهرهاییکه طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اجازه‌اخذ جرایم بافسران شهربانی داده می‌شود شهربانی کل کشور عده‌ای از افسران را که آموزش لازم‌دیده‌اند جهت اخذ جرایم نقدی از متخلفین مقررات راهنمایی و رانندگی در آن شهرها تعیین خواهدنمود.
ماده 2 ـ میزان جرایم مربوط به تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی طبق جدولهای (الف ـ ب ـج ـ د) ضمیمه می‌باشد.
تبصره ـ یکصد و بیست نوع تخلفات رانندگی به سه گروه تقسیم و تخلفات رانندگی مشابه در یک‌رده و جمعا در بیست فقره خلاصه شده و برای هر گروه جریمه‌ای به شرح زیر تعیین می‌گردد.
گروه اول ـ تخلفاتی که جریمه آنها یکهزار ریال است به این شرح می‌باشد:
1 ـ توقف منجر بسد معبر.
2 ـ عدم توجه به چراغ راهنما و تابلو ایست‌.
3 ـ عبور و حرکت غیرمجاز.
4 ـ حرکت مارپیچ و انحراف به چپ‌.
5 ـ سبقت‌های غیرمجاز.
6 ـ سرعت غیرمجاز.
گروه دوم ـ تخلفاتی که جریمه آنها پانصد ریال است‌:
1 ـ توقف‌های غیرمجاز.
2 ـ عدم رعایت فاصله و حق تقدم‌.
3 ـ دور زدن و گردشهای غیرمجاز.
4 ـ نقص‌های فنی و یا استفاده از لاستیک غیرمجاز.
5 ـ همراه نداشتن هریک از مدارک لازم‌.
6 ـ عدم رعایت مقررات در سوار کردن مسافر یا سرنشین‌.
7 ـ استفاده از پلاک غیرمجاز یا نداشتن پلاک‌.
8 ـ عدم توجه به فرمان پلیس راهنمایی یا پلیس مدارس‌.
9 ـ استفاده از بوقها یا وسایل و علایم ممنوع شده‌.
10 ـ عدم رعایت مقررات در بارگیری و حمل یا تخلیه بار.
11 ـ عدم رعایت هر یک از مقررات ایمنی مربوط به دید.
گروه سوم ـ تخلفاتی که جرایم آنها دویست ریال می‌باشد:
1 ـ عدم رعایت مقررات تعیین مسیر و جهت عبور و یا قصور در دادن علامت‌.
2 ـ عدم مقررات ایمنی درب وسیله نقلیه‌.
3 ـ عدم رعایت نظافت شهر.
ماده 3 ـ قبض رسید تمبردار که در قبال وصول جرایم داده می‌شود طبق نمونه‌ایکه از طرف شهربانی‌کل کشور پیشنهاد می‌گردد وسیله وزارت دارایی تهیه و در اختیار شهربانی گذارده خواهد شد.
تبصره ـ در شهر تهران قبض رسیدی که در قبال وصول جرایم رانندگی داده می‌شود طبق نمونه‌ای‌خواهد بود که از طرف شهرداری تهران تهیه و در اختیار اداره راهنمایی و رانندگی تهران گذارده‌می‌شود.
ماده 4 ـ در مواردیکه وصول جریمه به علت همراه نداشتن وجه یا هر علت دیگری از متخلف درمحل مقدور نباشد افسر مربوطه یک نسخه از برگ اخطاریه را به راننده تسلیم یا به وسیله نقلیه ‌الصاق می‌نماید.
چنانچه متخلف از دریافت برگ اخطاریه خودداری نماید افسر استنکاف متخلف را در برگ ثانی اخطاریه قید و نسخه اول را به وسیله نقلیه الصاق می‌نماید.
ماده 5 ـ نسخه دوم برگهای اخطاریه که جرایم آنها توسط متخلفین پرداخت نشده در واحد مربوط‌جمع‌آوری و به ترتیب پس از انقضا 15 روز مهلت قانونی با متخلف طبق مقررات قانونی عمل‌خواهد شد.
ماده 6 ـ در صورت تعدد خلاف و جریمه هر یک از تخلفات به میزان مقرره در جدول‌های مذکوردر ماده 2 اخذ می‌گردد.
ماده 7 ـ شماره حساب در شعب بانکهای ملی دریافت کننده جرایم نقدی رانندگی توسط شهربانی‌هر محل به وسیله مقتضی به اطلاع عامه خواهد رسید.
تبصره ـ در شهر تهران شماره حساب در بانک ملی ایران برای دریافت جرایم نقدی توسط‌شهرداری تهران افتتاح و به اطلاع عامه خواهد رسید.
ماده 8 ـ راننده متخلف می‌تواند وسیله شخص دیگری هم جریمه را به حساب مربوط بانکی‌پرداخت و قبض رسید دریافت دارد.
تبصره ـ در شهر تهران راننده متخلف می‌تواند جز در مورد تخلفات مندرج در جدول نمرات منفی‌تخلفات که باید برای پرداخت جریمه شخصا و با در دست داشتن گواهینامه رانندگی به یکی ازشعب اجراییات اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه کند وسیله شخص دیگری جریمه خود را به‌حساب بانکی پرداخت کند.
ماده 9 ـ شخص معترض می‌تواند ظرف 15 روز پس از دریافت برگ اخطاریه یا الصاق آن به وسیله‌نقلیه به دادگاه مربوط مراجعه نماید.
ماده 10 ـ افسران مجاز گواهینامه رانندگی متخلفین را که به علت سرعت و سبقت غیرمجاز و تجاوزبه چپ‌ ، عبور از جهت و مسیر ممنوع‌. عدم رعایت حق تقدم‌. نقص فنی‌. عبور از چراغ قرمز. عدم‌توجه به فرمان پلیس راهنما و دور زدن در نقاط غیرمجاز جریمه شده‌اند با دادن رسید اخذ و جهتانعکاس تخلف در پرونده آنان به اداره راهنمایی ارسال می‌دارند.
تبصره 1 ـ نقص فنی عبارت است از نداشتن چراغهای جلو و عقب‌ ، نامیزان بودن چرخهای جلو یافرمان حساس و میزان نبودن ترمز پایی‌ ، نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ‌ ، نداشتن برف‌پاک کن در مواقع بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان و دود کردن‌.
تبصره 2 ـ وسایط نقلیه‌ایکه رانندگان آنها در حال مستی مبادرت به رانندگی نمایند یا دارای نقص‌فنی باشد و یا رانندگان آن‌ها با وجود قید در گواهینامه رانندگی از عینک طبی استفاده نکنند توسط‌افسران مجاز متوقف و از ادامه حرکت آنها جلوگیری به عمل میاید و در مورد وسایط نقلیه‌ای که‌نقص فنی دارند به تعمیرگاه اعزام و پلاکهای شماره آن اخذ و پس از رفع نقص و تایید افسر کارشناس‌پلاکها مسترد می‌گردد.
ماده 11 ـ اعتبار رسید گواهینامه رانندگانی که مرتکب تخلفات مندرج در ماده 10 شده‌اند پنج روزمی‌باشد. راننده باید ظرف این مدت به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید و در صورتی که‌مشمول مقررات ماده 9 قانون نباشد گواهینامه او پس از انعکاس تخلف در پرونده مسترد می‌گردد.
تبصره ـ به رانندگان متخلف مندرج در ماده 10 این آیین ‌نامه برای ادامه رانندگی موقت در مواردضروری و بر حسب مورد تا پنج روز مهلت داده می‌شود و مدت مهلت در رسید ذکر می‌گردد.
ماده 12 ـ در صورتی که افسران مجاز وسیله نقلیه فاقد شماره‌ای را در معابر عمومی مشاهده کنندعلاوه بر اخذ جریمه از ادامه حرکت اتومبیل جلوگیری به عمل میاورند.
ماده 13 ـ دادگاه مکلف است پس از صدور حکم محکومیت رانندگانی که به علت ارتکاب تخلفات‌مستی حین رانندگی‌ ، تجاوز به چپ‌ ، سرعت غیرمجاز. سبقت غیرمجاز. عبور از چراغ قرمز. عبور ازمسیر ممنوع‌. عدم رعایت حق تقدم‌ ، امتناع تاکسی از سوار کردن مسافر. نرساندن مسافر به مقصد.عدم استفاده از تاکسیمتر با داشتن مسافر و دور زدن در نقاط غیرمجاز محکوم شده‌اند مراتب‌محکومیت و نوع تخلف را جهت درج در پرونده صاحب گواهینامه به اداره راهنمایی اعلام نماید تامفاد ماده 9 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی به مورد اجرا گذارده شود.
ماده 14 ـ گواهینامه رانندگانی که به علت تکرار در ارتکاب تخلف مندرج در ماده 10 منگنه می‌شودحداکثر برای مدت یک ماه و به شرح زیر ضبط می‌گردد:
1 ـ برای دو منگنه در یکسال 10 روز.
2 ـ برای سه منگنه در یکسال 20 روز.
3 ـ برای بیش از سه منگنه در یکسال 30 روز.
تبصره ـ در شهر تهران اداره راهنمایی و رانندگی می‌تواند گواهینامه رانندگانی را که ظرف مدت‌یک سال دارای ده نمره منفی باشند برای مدت یک ماه ضبط نماید.
ماده 15 ـ مقررات این آیین ‌نامه در نقاطی‌که در حوزه استحفاظی ژاندارمری کشور قرار دارد به وسیله‌افسران و درجه‌داران دیپلمه پلیس راه که آموزش لازم دیده باشند اجرا می‌شود.
ماده 16 ـ کلیه اختیاراتی که در آیین ‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم‌رانندگی به شهربانی کشور داده شده است در تهران به شهرداری تهران واگذار می‌شود.
ماده 17 ـ هرکس با باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه‌ای که از طرف اداره راهنمایی و رانندگی‌متوقف شده است به رانندگی با آن اقدام کند و یا محل آن را تغییر دهد به پنجهزار ریال جزای نقدی‌محکوم می‌شود.
دسته بندی درختی بانک قوانین