جمعه
05
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4905
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2172769
صفحه اصلی > بانک قوانین و مقررات > قوانین حقوقی > ثبتی و اراضی > ثبت اسناد و املاک >

فهرست‌اشتباهات‌ثبتی‌- مصوب‌28 2 1353

قوانین 


مصوب‌28 2 1353
چون‌منظور از تصویب‌مواد اصلاحی‌قانون‌و آیین ‌نامه ‌ها انجام‌مراجعات‌و مشکلات‌ارباب‌رجوع‌می‌باشد و از طرفی‌در امور جاری‌هیات‌نظارت ‌ملاحظه‌می‌شود نسبت‌به‌بعضی‌موارد که‌اتخاذ تصمیم‌از ناحیة‌روسای‌واحدهای‌ثبتی‌(با اجازه‌این‌هیات‌) در ظرف‌مدتی‌اندک‌امکان‌دارد و با رد و بدل‌شدن‌گزارشها و احیانا مکاتبات‌متعددی‌که‌برای‌روشن‌شدن‌مطالب‌به‌عمل‌می‌آید مدتها وقت‌مامورین‌محلی‌و هیات‌نظارت‌اشغال‌و طبعا اتخاذ تصمیم‌مدتی‌به‌تاخیر می‌افتد علیهذا هیات‌نظارت‌ثبت‌منطقه‌مرکزی‌با اختیار حاصله‌از ماده‌10 آیین‌نامه‌ماده‌25 اصلاحی‌قانون‌ثبت‌درجلسه‌مورخ‌28 خرداد 1353 ضمن‌تعیین‌موارد جدیدی‌علاوه‌بر موضوعات‌مذکور در دستور شماره‌3700 ـ 24 8 1352 کلیه‌مواردی‌که‌اتخاذ تصمیم‌درباره‌آنها طبق‌نظریه‌کلی‌این‌هیات‌به‌عهده‌آقایان‌روسای‌واحدهای‌ثبتی‌گذارده‌می‌شود به‌شرح‌زیر تایید و تصویب‌می‌نماید
الف‌ـ اشتباهات‌موثر در آگهی‌ های‌نوبتی‌
1 ـ اشتباه‌در نام‌متقاضی‌ثبت‌یا قایم‌مقام‌قانونی‌او.
2 ـ اشتباه‌در نام‌خانوادگی‌متقاضی‌ثبت‌در مواردی‌که‌نام‌خانوادگی‌اساسا آگهی‌نشده‌و یا تمام‌نام‌خانوادگی‌اشتباه‌شده‌باشد.
3 ـ اشتباه‌در محل‌وقوع‌ملک‌در صورتی‌که‌طوری‌ذکر شده‌باشد که‌منطبق‌با محل‌دیگری‌گردد.
4 - اشتباه‌در نوع‌ملک‌.
5 ـ اشتباه‌در شماره‌اصلی‌ملک‌یا عدم‌ذکر آن‌.
6 ـ اشتباه‌در شماره‌فرعی‌ملک‌در مواردی‌که‌اشتباه‌در اظهارنامه‌هم‌به‌عمل‌آمده‌باشد.
7 ـ اشتباه‌در نام‌قریه‌یا مزرعه‌یا قنات‌مورد تقاضای‌ثبت‌.
8 ـ در مواردی‌که‌تقاضا به‌دیگری‌منتقل‌شده‌و پرونده‌حاکی‌از امر انتقال‌بوده‌معهذا اشتباها آگهی‌های‌نوبتی‌به‌نام‌انتقال‌دهنده‌منتشر شده‌باشد.
ب‌ـ اشتباهات‌غیر موثر در آگهی‌های‌نوبتی‌
1 ـ اشتباه‌در شماره‌فرعی‌ملک‌که‌در اظهارنامه‌صحیحا قید ولی‌در آگهی‌اشتباه‌شده‌باشد.
2 ـ اشتباه‌در مضاف‌الیه‌نام‌خانوادگی‌یا عدم‌ذکر مضاف‌الیه‌.
3 ـ عدم‌قید نام‌خانوادگی‌مالک‌در صورتی‌که‌نام‌پدر قید شده‌باشد.
4 ـ هرگاه‌آگهی‌زاید بر میزان‌مورد تقاضای‌ثبت‌منتشر شده‌باشد.
5 ـ هرگاه‌اطلاع‌اداره‌ثبت‌از وقوع‌معامله‌بعد از انتشار آگهی‌ها بوده‌و مورد تقاضا به‌نام‌انتقال‌دهنده‌آگهی‌شده‌باشد.
6 ـ اشتباه‌در ذکر شهرت‌ملک‌یا عدم‌ذکر آن‌.
ج‌ـ اشتباهات‌موثر در آگهی‌تحدیدی‌
1 ـ اشتباه‌در شماره‌پلاک‌اعم‌از اصلی‌یا فرعی‌یا عدم‌ذکر هر یک‌از آنها.
2 ـ اشتباه‌یا عدم‌ذکر نام‌یا نام‌خانوادگی‌متقاضی‌ثبت‌یا قایم‌مقام‌قانونی‌وی‌.
3 ـ اشتباه‌در محل‌وقوع‌ملک‌و همچنین‌عدم‌ذکر محل‌وقوع‌ملک‌.
4 - اشتباه‌در نوع‌ملک‌همچنین‌عدم‌ذکر نوع‌ملک‌.
5 ـ عدم‌رعایت‌ماده‌14 قانون‌ثبت‌به‌این‌ترتیب‌که‌در انتشار آگهی‌تحدیدی‌رعایت‌ترتیب‌شماره‌املاک‌نشده‌باشد.
6 ـ عدم‌رعایت‌ماده‌67 آیین‌نامه‌قانون‌ثبت‌که‌باید فاصله‌انتشار آگهی‌تحدید و روز تحدید حدود کمتر از بیست‌روز و بیش‌از 60 روز نباشد.
7 ـ در صورتی‌که‌با وجود اطلاع‌اداره‌از وقوع‌معامله‌قبل‌از انتشار آگهی‌تحدیدی‌اشتباها آگهی‌تحدیدی‌به‌نام‌فروشنده‌منتشر شده‌باشد.
د ـ اشتباهات‌غیرموثر در آگهی‌تحدیدی‌
1 ـ اشتباه‌در مضاف‌الیه‌نام‌خانوادگی‌یا عدم‌قید آن‌.
2 ـ عدم‌قید و یا اشتباه‌در ذکر نام‌ونام‌خانوادگی‌بعضی‌از شرکا مشروط‌بر اینکه‌حداقل‌نام‌و نام‌خانوادگی‌یکی‌از متقاضیان‌صحیح‌آگهی‌شده‌باشد.
3 ـ اشتباه‌در ذکر مقدار مورد تقاضا اعم‌از اینکه‌بیشتر یا کمتر آگهی‌شده‌باشد.
4 ـ اشتباه‌در نشر آگهی‌به‌نام‌فروشنده‌در صورتی‌که‌اطلاع‌اداره‌از وقوع‌معامله‌پس‌از انتشار آگهی‌تحدید باشد.
5 ـ انتشار آگهی‌تحدید حدود اختصاصی‌قبل‌از آگهی‌انتشار ماده‌14 قانون‌ثبت‌.
ه ـ اشتباهات‌در عملیات‌ثبتی‌
1 ـ هرگاه‌صرفا در ذکر جهات‌اربعه‌ملک‌در صورت‌مجلس‌تحدید حدود اشتباه‌شده‌باشد پس‌از تطبیق‌با مجاورین‌که‌تحدید آنها به‌عمل‌آمده‌و احراز عدم‌تجاوز به‌مجاورین‌و شوارع‌اصلاح‌صورت‌مجلس‌تحدید بلامانع‌است‌.
2 ـ هرگاه‌تحدید حدود ملکی‌به‌معرفی‌مالک‌یا نماینده‌قانونی‌او در وقت‌مقرر به‌عمل‌آمده‌و اشتباها صورت‌مجلس‌تحدید حدود به‌امضا مالک‌یانماینده‌قانونی‌او نرسیده‌باشد در صورتی‌که‌با مجاورین‌اختلافی‌در بین‌نباشد مانعی‌ندارد که‌صورت‌مجلس‌تحدیدی‌با حضور نماینده‌ثبت‌به‌امضا متقاضی‌یا قایم‌مقام‌قانونی‌او برسد.
3 ـ هرگاه‌تحدید حدود در غیر روز مذکور در آگهی‌تحدیدی‌به‌عمل‌آمده‌و همچنین‌در صورتی‌که‌صورت‌مجلس‌تحدیدی‌به‌امضا نماینده‌محدد نرسیده‌باشد در هر دو مورد عملیات‌تحدیدی‌با انتشار آگهی‌تحدیدی‌تجدید خواهد شد.
4 ـ در مواردی‌که‌نقشه‌بردار در عملیات‌تحدیدی‌حاضر بوده‌و نقشه‌مربوطه‌را تهیه‌و امضا و تسلیم‌نموده‌است‌و صورتمجلس‌تحدیدی‌هم‌با ذکر طول‌اضلاع‌تنظیم‌شده‌ولی‌اشتباها صورت‌مجلس‌به‌امضا نقشه ‌بردار نرسیده‌باشد در صورتی‌که‌نقشه‌با صورت‌مجلس‌تحدیدی‌از هر حیث‌منطبق ‌بوده‌وهیچ‌گونه‌اختلافی‌نداشته‌باشد ادامه‌عملیات‌ثبتی‌بلامانع‌است‌.
و ـ اشتباهات‌در املاک‌ثبت‌شده‌
1 ـ هرگاه‌شماره‌و یا شهرت‌و یا نوع‌ملک‌و یا محل‌وقوع‌آن‌و همچنین‌نام‌یا نام‌خانوادگی‌مالک‌در اظهارنامه‌و آگهی‌ های‌نوبتی‌صحیحا قید ولی‌در موقع‌ثبت‌ملک‌در دفتر املاک‌یا سند مالکیت‌یا در یکی‌از موارد مذکور اشتباهی‌شده‌باشد پس‌از رسیدگی‌و احراز وقوع‌اشتباه‌مراتب‌در ستون ‌ملاحظات‌ثبت‌و سند مالکیت‌توضیح‌داده‌شود
2 ـ هرگاه‌نام‌پدر مالک‌یا شماره‌شناسنامه‌مالک‌یا محل‌صدور آن‌در اظهارنامه‌صحیحا قید ولی‌در موقع‌ثبت‌ملک‌در دفتر املاک‌یا در سند مالکیت اشتباهی‌شده‌باشد، پس‌از رسیدگی‌و تطبیق‌شناسنامه‌متقاضی‌با اظهارنامه‌و نبودن‌اختلافی‌در سایر مشخصات‌شناسنامه‌در رفع‌اشتباه‌به‌طریق‌فوق ‌اقدام‌گردد.
3 ـ هرگاه‌نام‌یا نام‌خانوادگی‌یا شماره‌شناسنامه‌مالک‌در اظهارنامه‌و آگهی‌یا یکی‌از آنها اشتباه‌شده‌و با همان‌اشتباه‌، ملک‌به‌ثبت‌رسیده‌باشد پس‌از انطباق‌شناسنامه‌متقاضی‌بوسیله‌تحقیق‌از اداره‌ثبت‌احوال‌و احراز تصرفات‌مالکانه‌و بلامعارض‌بودن‌آن‌و نبودن‌اختلافی‌در سایر مشخصات ‌شناسنامه‌به‌ترتیب‌فوق‌در رفع‌اشتباه‌اقدام‌گردد.
4 ـ هرگاه‌سهم‌مالک‌اشتباها زاید بر میزانی‌که‌تقاضا و آگهی‌شده‌یا مورد انتقال‌واقع‌گردیده‌ثبت‌و سند مالکیت‌صادر و تسلیم‌شده‌باشد و مالک‌در اداره‌حاضر و کتبا این‌موضوع‌را گواهی‌و سند مالکیت‌را برای‌اصلاح‌تسلیم‌نماید با قید توضیح‌لازم‌در ملاحظات‌ثبت‌ملک‌و سند مالکیت‌در رفع ‌اشتباه‌اقدام‌شود.
5 ـ هرگاه‌در تعیین‌شماره‌ملک‌یکی‌از مجاورین‌در صورت‌مجلس‌تحدیدی‌و ثبت‌ملک‌یا یکی‌از آنها اشتباه‌شده‌باشد با معاینه‌محل‌و تطبیق‌باپرونده‌مجاور و احراز وقوع‌اشتباه‌و نبودن‌اختلاف‌و تعارض‌در صورتی‌که‌در حد فاصل‌تغییری‌داده‌نشود و اقدام‌به‌رفع‌اشتباه‌خللی‌به‌حق‌غیرنرساند در رفع‌اشتباه‌با قید شماره‌صحیح‌ملک‌در ملاحظات‌ثبت‌ملک‌و سند مالکیت‌اقدام‌شود.
6 ـ هرگاه‌معامله‌از نوع‌شرطی‌یا رهنی‌یا اجاره‌و امثال‌آن‌بوده‌ولی‌در موقع‌ثبت‌آن‌اشتباها به‌عنوان‌معامله‌قطعی‌ثبت‌دفتر املاک‌شده‌باشد و یابالعکس‌پس‌از احراز وقوع‌اشتباه‌و تحقیق‌از دفترخانه‌مربوطه‌در صورتی‌که‌سند مالکیت‌از این‌جهت‌اشتباهی‌نداشته‌باشد دفتر املاک‌اصلاح‌والا پس‌از مطالبه‌و ملاحظه‌سند مالکیت‌یک‌جا اقدام‌گردد.
7 ـ در موردی‌که‌ثبت‌ملک‌در دفتر املاک‌به‌استناد سند انتقال‌رسمی‌بوده‌و در یکی‌از مشخصات‌شناسنامه‌انتقال‌گیرنده‌موقع‌تنظیم‌سند انتقال ‌اشتباهی‌رخ‌داده‌باشد و با همان‌اشتباه‌ملک‌به‌نام‌خریدار به‌ثبت‌رسیده‌و سند مالکیت‌صادر شده‌باشد باید در صورت‌امکان‌بدوا در اصلاح‌سند رسمی‌وسیله‌دفترخانه‌مربوطه‌طبق‌مقررات‌اقدام‌و سپس‌مراتب‌در ملاحظات‌ثبت‌ملک‌و سند مالکیت‌قید شود و در صورت‌عدم‌حضور طرف ‌معامله‌باتحقیق‌از اداره‌ثبت‌احوال‌و احراز اشتباه‌به‌شرح‌فوق‌اقدام‌گردد.
8 ـ هرگاه‌در سند مالکیت‌و ثبت‌دفتر املاک‌به‌واسطه‌اشتباه‌دفترخانه‌در تنظیم‌خلاصه‌معامله‌برخلاف‌مدلول‌سند انتقال‌اشتباهی‌روی‌داده‌باشد پس ‌از احراز وقوع‌اشتباه‌و اعلام‌کتبی‌دفترخانه‌مربوط‌دایر بر اینکه‌سند معامله‌صحیح‌تنظیم‌گردیده‌با توضیح‌لازم‌در ستون‌ملاحظات‌ثبت‌یا سندمالکیت‌در رفع‌اشتباه‌اقدام‌گردد.
9 ـ در مواردی‌که‌حدود اربعه‌ملک‌در صورت‌مجلس‌تحدید یا صورت‌مجلس‌تفکیک‌یا تقسیم‌نامه‌رسمی‌یا دادنامه‌به‌طور صحیح‌قید شده‌ولیکن‌ در موقع‌ثبت‌ملک‌در دفتر املاک‌حدی‌ساقط‌یا اشتباه‌شود پس‌از احراز وقوع‌اشتباه‌با توجه‌به‌سوابق‌مربوطه‌و انطباق‌با مجاور و نبودن‌اختلاف ‌،مراتب‌در ملاحظات‌ثبت‌و سند مالکیت‌قید شود.
10 ـ هرگاه‌در ذکر جهات‌اربعه‌ملک‌اشتباه‌شده‌و با همان‌اشتباه‌ملک‌در دفتر املاک‌ثبت‌شده‌باشد پس‌از احراز اشتباه‌به‌شرط‌اینکه‌اختلافی‌با مجاورین‌و همچنین‌اختلافی‌در حد فاصل‌نباشد اصلاح‌آن‌بلامانع‌است‌.
ز ـ امور متفرقه‌
1 ـ هرگاه‌در نتیجه‌تغییر وضع‌مجاور املاک‌ثبت‌شده‌و تبدیل‌حد به‌کوچه‌اصلاح‌سند مالکیت‌در حدی‌که‌قبلا به‌ملک‌مجاور و فعلا به‌کوچه‌محدود است‌تقاضا شود در صورتی‌که‌کوچه‌مورد بحث‌بن‌بست‌نباشد و شهرداری‌نیز عمومی‌بودن‌کوچه‌را تایید نماید اصلاح‌ثبت‌دفتر املاک‌و سند مالکیت‌از این‌جهت‌مانعی‌نخواهد داشت‌.
2 ـ در مورد کسر مساحت‌و طول‌اضلاع‌چنانچه‌مالک‌کتبا تقاضای‌اصلاح‌سند مالکیت‌خود را بنماید و با کسر مساحت‌و طول‌اضلاع‌موافق‌باشد ومورد ثبت‌در وثیقه‌و بازداشت‌و بند (ز) نباشد اصلاح‌ثبت‌ملک‌و سند مالکیت‌بلامانع‌است‌.
3 ـ در مواردی‌که‌مساحت‌و طول‌اضلاع‌ملکی‌به‌منظور اجرای‌طرح‌شهرداری‌کسر و ثبت‌دفتر املاک‌و سند مالکیت‌اصلاح‌شده‌باشد و بعدا شهرداری‌از طرح‌اصلاحی‌انصراف‌حاصل‌نماید و مالک‌تقاضای‌اصلاح‌سند مالکیت‌را به‌صورت‌اولیه‌بنماید اصلاح‌ثبت‌و سند به‌وضع‌اولیه‌به ‌شرط‌موافقت‌شهرداری‌بلامانع‌است‌.

دسته بندی درختی بانک قوانین